Algemene voorwaarden Stractive

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Stractive: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Maalstoel 2, 7773 NN te Hardenberg, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 64500586.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Stractive een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Stractive en de Wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Stractive zich jegens de Wederpartij verbindt tot het verlenen van Diensten.
 6. Diensten: de dienstverlening waartoe Stractive zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Wederpartij heeft verbonden, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, het verzorgen van zoekmachine-optimalisatie, coaching en een online cursus via de Website.
 7. Website: www.online-seo-cursus.nl waarop de online cursus wordt aangeboden en kan worden gevolgd.
 8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Stractive en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Stractive worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Stractive (waaronder zijn offertes en aanbod van een online cursus op www.online-seo-cursus.nl mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Stractive kan zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog herroepen. In geval in zodanig geval reeds betaling door de Wederpartij heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld in geval van een online cursus, zal Stractive onverwijld, althans zo spoedig mogelijk, voor terugbetaling zorgdragen.
 2. Aan een aanbod van Stractive dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Stractive dat gebaseerd is op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Wederpartij geen rechten ontlenen.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Wederpartij het aanbod van Stractive op de daartoe door Stractive aangewezen wijze heeft aanvaard.
 4. Indien de Wederpartij de Overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN

 1. De Wederpartij is gehouden om steeds alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering van de Overeenkomst is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Stractive voorgeschreven wijze, aan Stractive te verstrekken. De Wederpartij staat in voor de juistheid van alle door haar aan Stractive verstrekte informatie.
 2. De Wederpartij dient Stractive voorts steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle bevoegdheden en autorisaties die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.

ARTIKEL 5. | INSPANNINGSVERBINTENIS STRACTIVE

Stractive verleent de overeengekomen Diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld, doch verbindt Stractive zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. De resultaten van zoekmachine-optimalisatie, coaching en een online cursus is op alle aspecten daarvan mede afhankelijk van externe factoren waarop Stractive geen invloed heeft, zoals wat betreft de SEO-activiteiten van concurrenten en algoritmen van zoekmachines. Stractive is in het bijzonder met betrekking tot zoekmachine-optimalisatie niet aansprakelijk voor de gevolgen van het plaatsen van links of het laten plaatsen van links door derden, kan bovendien nimmer enig zoekresultaat garanderen en aanvaardt bij achterblijven of (plotseling) teruglopen van de SEO-resultaten geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 6. | DUUR VAN OVEREENKOMSTEN

 1. De Overeenkomst eindigt door volbrenging van de Diensten of door verstrijken van de bepaalde looptijd waarvoor de Overeenkomst is aangegaan, met dien verstande dat een Overeenkomst betreffende zoekmachine-optimalisatie, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Een online cursus is na aanschaf daarvan voor onbepaalde tijd toegankelijk. Zonder de Wederpartij te hoeven compenseren, is Stractive gerechtigd de exploitatie van de online cursus te staken na verloop van 12 maanden na totstandkoming van de betreffende Overeenkomst. In geval van het staken van de exploitatie van de online cursus binnen deze termijn, maakt de Wederpartij aanspraak op een vergoeding naar evenredigheid van het niet-genoten deel van de Overeenkomst.
 2. Een Overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd, zoals een Overeenkomst betreffende zoekmachine-optimalisatie, eindigt door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand. De opzegtermijn begint dan ook pas te lopen op de laatste dag van de kalendermaand waarin is opgezegd. Een mondelinge opzegging heeft pas rechtskracht op het moment dat de opzegging door een der Partijen per e-mail of anderszins Schriftelijk is bevestigd.

Geen onderbreking zoekmachine-optimalisatie bij vakantie

 • De Overeenkomst betreffende zoekmachine-optimalisatie wordt locatieonafhankelijk uitgevoerd en wordt niet onderbroken door vakantieperiodes. Deze Diensten worden dan ook eveneens tijdens vakantieperiodes verleend; voor die periodes is de Wederpartij het overeengekomen maandtarief dan ook onverkort verschuldigd.

ARTIKEL 7. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien de Wederpartij overgaat tot tussentijdse annulering van de Overeenkomst, is Stractive gerechtigd vergoeding te vorderen van de winstderving ten gevolge van de annulering ontstaan. Deze vergoeding betreft het bedrag waarop Stractive tevens aanspraak had gemaakt in geval de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd. Vorenstaande laat de dwingende wettelijke rechten van Consumenten onverlet.
 2. Het wettelijk herroepingsrecht van Consumenten in geval van een online cursus is niet van toepassing, mits:
 3. toegang tot de online cursus tijdens de bedenktijd heeft plaatsgevonden met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
 4. de Consument daarbij heeft verklaard afstand te doen van zijn herroepingsrecht zodra Stractive toegang heeft verleend tot de online cursus.

De bevestiging van de Overeenkomst die Stractive aan de Consument verstrekt, is tevens voorzien van een bevestiging van het uitdrukkelijke voorafgaande verzoek en de verklaring van de Consument als hiervoor bedoeld.

ARTIKEL 8. | DERDEN

 1. Stractive is te allen tijde bevoegd derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden als bedoeld in het vorige lid. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Stractive, jegens de Wederpartij een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.

ARTIKEL 9. | TERMIJNEN

 1. Stractive spant zich in de eventuele uitvoerings- en/of leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, na te komen, doch zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Stractive treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Stractive Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld en Stractive na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Indien Stractive voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Stractive gerechtigd de uitvoering c.q. levering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 3. Verzuim van Stractive biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding.

ARTIKEL 10. | GEBRUIKSVOORWAARDEN ONLINE CURSUS EN COPYRIGHT

 1. De Wederpartij is in het kader van een online cursus aansprakelijk voor alle activiteiten die onder haar account op de Website worden verricht. De Wederpartij is gehouden haar inloggegevens voor toegang tot haar account geheim te houden. Alle handelingen die onder het account van de Wederpartij worden verricht, worden de Wederpartij toegerekend.
 2. Het is de Wederpartij niet toegestaan om de Website te gebruiken voor illegale of anderszins ongeoorloofde doeleinden. De Wederpartij is verplicht zich te houden aan alle door de overheid gestelde wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik van de Website. In het bijzonder is de Wederpartij gebonden aan de toepasselijke wetgeving met betrekking tot intellectuele eigendom. Stractive behoudt zich dan ook alle rechten en bevoegdheden van intellectuele eigendom voor die hem volgens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Het eigendom van de inhoud van de online cursus blijft bij Stractive rusten. Deze inhoud mag door de Wederpartij uitsluitend worden gebruikt voor het volgen van de online cursus en aldus niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd, bewerkt of doorgegeven aan derden, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Stractive.
 3. Een aan de Wederpartij toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft Stractive het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.
 4. Het is de Wederpartij niet toegestaan om de Website of de servers of netwerken waarvan Stractive voor het aanbieden van de Website gebruik maakt, te belemmeren of te verstoren, bijvoorbeeld door wormen, virussen, spyware, malware of andere destructieve of ontwrichtende codes te verzenden.
 5. Stractive spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de Website te optimaliseren, maar Stractive kan niet garanderen dat de online cursus voortdurend onbeperkt beschikbaar is en dat alle voorzieningen daarvan steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Stractive ter zake is uitgesloten.

ARTIKEL 11. | KLACHTEN

 1. De Wederpartij is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door Stractive onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door haar veronderstelde tekortkoming, aan Stractive mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee werkdagen aan Stractive Schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat Stractive ter zake aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de Wederpartij geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van Stractive ter zake. Het vorenstaande in dit lid geldt niet ten aanzien van de online cursus in het kader van een Overeenkomst met een Consument. Stractive staat er tegenover Consumenten bovendien voor in dat de betreffende online cursus aan de Overeenkomst beantwoordt.
 2. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Stractive uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
 3. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot volledige en tijdige betaling, alsmede haar verplichting tot verdere nakoming van de Overeenkomst, bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
 4. Indien een klacht van een Consument in het kader van een Overeenkomst betreffende een online cursus die op www.online-seo-cursus.nl tot stand is gekomen, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 12. | OVERMACHT

 1. Stractive is niet verplicht de Overeenkomst (verder) na te komen indien en voor zolang hij daartoe niet in staat is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, technische storingen, brand, ziekte/arbeidsongeschiktheid van personeel, stroomstoringen en dergelijke, waardoor nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk is.
 2. Indien de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Stractive bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte c.q. nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst. Overige schade als gevolg van overmacht komt niet voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Stractive is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Stractive ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Stractive in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Stractive gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Wederpartij haar (toekomstige) betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst reeds volledig is nagekomen.
 3. Voorts is Stractive gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Stractive op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en/of ontbindingsrecht.
 5. Indien de grond die tot opschorting of ontbinding van de Overeenkomst heeft geleid, aan de Wederpartij kan worden toegerekend, is de Wederpartij verplicht de schade die Stractive dientengevolge lijdt, te vergoeden. Deze schadevergoeding zal evenwel niet meer belopen dan het bedrag dat de Wederpartij verschuldigd zou zijn in geval de Overeenkomst, in plaats van door ontbinding, op reguliere wijze was geëindigd.
 6. Indien Stractive de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele nog openstaande vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 14. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Stractive vermelde en door de Wederpartij verschuldigde bedragen exclusief btw, met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.
 2. Stractive is gerechtigd de overeengekomen prijs van een Overeenkomst betreffende zoekmachine-optimalisatie eens per jaar te wijzigen. Stractive zal de Wederpartij van een prijsverhoging uiterlijk twee maanden voordat de prijswijziging van kracht wordt in kennis stellen.
 3. Overeenkomsten met een langere doorlooptijd dan een maand, worden maandelijks gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van een online cursus is evenwel volledige  vooruitbetaling vereist, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Stractive is niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Wederpartij in gebreke is met de voldoening van enige op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens Stractive.
 5. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Stractive aangewezen wijze binnen 14 dagen na factuurdatum, met dien verstande dat voor een online cursus bij totstandkoming van de Overeenkomst dient te worden betaald.
 6. Stractive is gerechtigd de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 7. De Wederpartij is steeds gehouden te betalen zonder beroep op opschorting of verrekening, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument, in de weg staat.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de Wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de Wederpartij handelt in hoedanigheid van Consument.
 9. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 15. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. Stractive is uitsluitend aansprakelijk voor schade indien deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Stractive.
 2. Mocht Stractive ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, daarvan in elk geval uitgesloten en heeft Stractive te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Stractive hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Stractive ter zake vervalt.
 3. Mocht Stractive ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Stractive betrekking heeft.
 4. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Stractive bedraagt 12 maanden na ontstaan van die vordering, met dien verstande dat elk recht op schadevergoeding als verwerkt wordt aangemerkt indien 18 maanden zijn verstreken sinds beëindiging van de Overeenkomst en de Wederpartij de betreffende vordering niet binnen die termijn Schriftelijk bij Stractive heeft ingediend.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

 1. Stractive is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Wederpartij daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan haar worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn. In geval van een Consument geldt dat gewijzigde algemene voorwaarden niet op een lopende Overeenkomst van toepassing zijn indien en voor zover de wijzigingen tot nadeel van hem strekken.
 2. Stractive is te allen tijde gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen, bijvoorbeeld in verband met een wijziging van zijn rechtsvorm.
 3. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Overijssel wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Stractive een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Indien de Wederpartij een Consument is, is de Consument gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat Stractive Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.